Brak wyników wyszukiwania dla ""
Zobacz więcej
SuperTicket

Klauzula RODO

Klauzula RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STORM SP. Z O.O.

I. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STORM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-695, przy ulicy Nowogrodzkiej 50/54/515, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście, pod nr KRS: 0001051373, kapitał zakładowy: 5.040,00 zł, NIP: 7011158978, REGON: 526050373, zwana dalej „Administratorem”.

2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora mogą Państwo kontaktować się przesyłając wiadomość na adres email: hello@superticket.pl lub listownie na adres ul. Nowogrodzka 50/54/515, 00-695 Warszawa.

3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zależnie od okoliczności:

a) zawieranie umów,

b) realizacja zawartych umów,

c) marketing bezpośredni,

W szczególności dane te będą przetwarzane w celu zapewnienia niezbędnego kontaktu, dokonywania odpowiednich rozliczeń i prowadzenia archiwum. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych do celów innych niż w pkt „a-d” powyżej, chyba że uzyska wyraźną zgodę w tym zakresie.

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a. w przypadku zawarcia umowy - fakt niezbędności ich przetwarzania w celu wykonania Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. „b” RODO),

b. w przypadku dokonania rozliczeń, zapłaty podatków - niezbędność przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt „c” RODO).

c. prawnie uzasadniony interes Administratora np. zapewnienie niezbędnego kontaktu podczas negocjacji, przesyłanie informacji o usługach i ofertach Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt „f” RODO)

III. Sposoby przetwarzania danych osobowych:

1. Pani/Pana dane osobowe ujawniane będą wyłącznie osobom zatrudnionym przez Administratora – o ile zapoznanie się z tymi danymi będzie niezbędne dla wykonania ich obowiązków służbowych, związanych z realizacją celów określonych powyżej. Dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom, którym Administrator powierzy ich przetwarzanie na podstawie odrębnej umowy w związku ze świadczonymi na rzecz Administratora usługami z zakresu kadr, księgowości, bankowości, pomocy prawnej itp.

2. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Jakiekolwiek powierzenie przetwarzania danych przez Administratora dokonywane będzie zastrzeżeniem nie niższego poziomu ochrony danych niż zapewnia Administrator.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań sądowych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

5. Administrator nie przetwarza danych poprzez ich profilowanie.

6. W zakresie w jakim Administrator przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych. W takim wypadku Administrator nie może dłużej przetwarzać tych danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności jednostki lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do prowadzenia negocjacji oraz do zawarcia umowy.

9. W sprawach dotyczących naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

***