Brak wyników wyszukiwania dla ""
Zobacz więcej
SuperTicket

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności STORM sp. z o.o.

I. Informacje ogólne

Począwszy od 25 maja 2018 r. na terenie całej UE obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej: „RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie (dalej: „Polityka”) przekazujemy Państwu m.in. informację o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich pozyskiwania i wykorzystywania, a także o Państwa prawach z tym związanych.

II. Czym są dane osobowe? Co oznacza przetwarzanie danych osobowych?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzaniem danych osobowych jest przede wszystkim zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych niezależnie od tego, czy czynność ta jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy manualny.

III. Kim jest administrator danych osobowych?

Zgodnie z treścią RODO, administratorem danych osobowych jest podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest STORM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-695, przy ulicy Nowogrodzkiej 50/54/515, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście, pod nr KRS: 0001051373, kapitał zakładowy: 5.040,00 zł, NIP: 7011158978, REGON: 526050373, (dalej: „Administrator”).

Niniejsza Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością Administratora, w szczególnośi sprzedażą biletów na wydarzenia kulturalne, artystyczne i sportowe w ramach serwisu dostępnego pod adresem www.superticket.pl.

W sprawach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się z Administratorem:

· drogą pocztową na adres: ul. Nowogrodzka 50/54/515, 00-695 Warszawa z oznaczeniem „RODO”, lub

· za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@superticket.pl

IV. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie minimalnym i niezbędnym do świadczenia usług przez Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniona jest od celu w jakim dochodzi do ich przetwarzania:

· w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 pkt „b” RODO),

· w celu zapewnieniu niezbędnego kontaktu, przesyłania informacji o usługach Administratora oraz prowadzenia negocjacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 pkt „f” RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług oraz kontakt i prowadzenie negocjacji z konsumentami.

· w celu wysyłki newslettera drogą elektroniczną - na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt „a” RODO),

· Dane będą przetwarzane za pośrednictwem plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 pkt „f” RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie stabilności strony internetowej oraz prowadzenie analityki ruchu na stronie i jej wydajności,

· w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową/ świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 pkt „f” RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez strony roszczeń.

· W celu dokonywania niezbędnych rozliczeń i zapłaty podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt „c” RODO).

Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do prowadzenia negocjacji oraz do zawarcia umowy.

V. Jak długo dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

Czas, przez jaki Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu okres przetwarzania trwa wyłącznie do momentu ustania celu, w którym dane są przetwarzane lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, co do dalszego przetwarzania, chyba że przetwarzanie jest niezbędne ze względu na inny nadrzędny cel lub podstawę prawną.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy, okres przetwarzania trwa wyłącznie do czasu jej wykonania i rozwiązania.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, okres ich przetwarzania trwa wyłącznie do czasu wycofania zgody.

Niezależnie od powyższego, Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe prowadząc archiwum, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności obowiązek taki może wynikać z przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń oraz kwestii podatkowo- księgowych – w tych przypadkach dane przechowujemy przez okres 6 lat od daty ich pozyskania.

VI. Czy dane osobowe udostępniane są podmiotom trzecim?

Twoje dane osobowe ujawniane będą wyłącznie osobom zatrudnionym przez Administratora – o ile zapoznanie się z tymi danymi będzie niezbędne dla wykonania ich obowiązków służbowych, związanych z realizacją celów określonych powyżej.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane są innym zewnętrznym podmiotom wyłącznie, gdy jest to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem. W takim przypadku, w stosownej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieranej z podmiotem trzecim, Administrator wprowadza, mechanizmy i procedury zapewnianiające ochronę danych, poufność oraz bezpieczeństwo na poziomie nie niższym niż u Administratora.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane między innymi podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi hostingowe, naszym doradcom prawnym i księgowym. Państwa dane osobowe przekazujemy wspomnianym podmiotom wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne dla osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

Dane osobowe pracowników Administratora mogą być przekazywane kontrahentom Administratora w związku z wykonywanymi umowami. W takim przypadku Administrator zapewni ochronę ich danych osobowych przez kontrahentów.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza EOG. W takim przypadku przetwarzanie przekazanych danych jest odpowiednio chronione przez standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub odpowiedni certyfikat Tarczy Prywatności oraz wiążące regulaminy wewnętrzne podmiotu przetwarzającego.

VII. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

· prawo dostępu do Twoich danych osobowych - prawo to umożliwia Państwu otrzymanie informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli tak, to korzystając z tego prawa możecie Państwo otrzymać kopię swoich danych osobowych, które przetwarzamy;

· prawo do sprostowania Twoich danych osobowych - prawo to zapewnia Państwu możliwość poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy;

· prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych - prawo to pozwala Państwu zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

1. gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość Twoich danych;

2. gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Twoich sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3. gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Państwa danych do naszych własnych celów;

4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Państwa danych osobowych;

· prawo do usunięcia Państwa danych osobowych - prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli:

1. nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

2. wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, a my nie dysponujemy inną podstawą prawną przetwarzania;

3. w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, kiedy nie możemy się wylegitymować nadrzędną i prawnie uzasadnioną podstawą do kontynuowania przetwarzania;

4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

· prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych - prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, wówczas, gdy samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Administratora plików cookies znajdują się w polityce cookies udostępnionej przez Administratora. Administrator nie dokonuje profilowania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

W przypadku udzielenia nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora lub gdy przetwarzanie danych następuje na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W przypadku, gdy zażądali Państwo usunięcia danych osobowych, ale ich przetwarzanie (przechowywanie) jest nadal konieczne na wypadek ewentualnych roszczeń osób trzecich, Państwa lub administracji skarbowej to dane te będą przechowywane przez okres przedawnienia (dla celów dowodowych), jednak ich pozostałe przetwarzanie zostanie wstrzymane.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacje końcowe

Administrator dokonuje regularnego przeglądu niniejszej polityki prywatności i dokonuje jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

O zmianie polityki prywatności Administrator informuje za pośrednictwem strony internetowej lub drogą mailową. Dniem wejścia w życie niniejszej polityki prywatności jest data jej publikacji w Serwisie.

***